Varmerådgivning

Nysted Varmeværk ønsker den bedst mulige service for sine andelshavere/forbrugere. 
Vi arbejder derfor målrettet efter princippet, forbrugeren i centrum, således at du føler tryghed ved, at din varmeinstallation er indreguleret korrekt, og at varmekomforten i din ejendom er tilpasset dine behov. 
For at imødekomme disse individuelle behov, og for at sikre en optimering af 
fjernvarmeinstallationerne i de enkelte husstande, har vi etableret Nysted Varmerådgivning.

Fjernvarmens Service ordningen (fjr-ordning) er GRATIS for alle fjernvarmeforbrugere under Nysted Varmeværk.

Dette nytiltag omfatter et nøje tilrettelagt serviceprogram, som indledes med en dialog med dig som forbruger og varmeværkes tekniker. Sammen gennemgår vi din husstands varmeinstallation, og du vejledes i potentielle energibesparelser. Ofte kan mindre justeringer eller udskiftninger af komponenter have stor indflydelse på din varmeregning. Derfor indeholder det indledende servicebesøg fra Nysted Varmerådgivning en grundig gennemgang af varmeinstallationen, hvor justeringer foretages i videst muligt omfang af varmeværkets tekniker. 
Du vil også blive vejledt i hvilke fordele der kunne være ved at forbedre din ejendoms isoleringsevne.

Efter dette servicebesøg vil du få udleveret en rapport, hvori det er specificeret hvilke indreguleringer som er foretaget, og hvilke eventuelle udskiftninger af komponenter som anbefales udskiftet, med energiforbedringer til følge. 
Denne rapport er din garanti for at din varmeinstallation er energioptimeret.

Den første gennemgang og afrapportering følges op af mindre omfattende besøg med jævne mellemrum. Endelig sker der en overvågning af ejendommens forbrug og afkøling af fjernvarmevandet årligt fra varmeværket. Overvågningen sikrer, at forbruget ikke »løber løbsk«. Samlet set vil ordningen sikre, at anlæggene fungerer optimalt og, at der ikke bruges mere varme end nødvendigt.


Hvornår kan jeg forvente det indledende servicebesøg?

Som udgangspunkt prioriterer Nysted Varmeværk de husinstallationer først, hvor varmeanlægget ikke kører optimalt. Det vil sige, at vi først og fremmest målretter vores energispareindsat der hvor behovet er størst.
Konstaterer vi at din varmeinstallation ikke fungerer optimalt, vil vi således kontakte dig for en aftale om det indledende Servicebesøg.
Har du selv en formodning om, at der kan være noget ved din varmeinstallation som ikke kører hensigtsmæssigt, som f.eks. en varm returtemperatur, er du meget velkommen til at tage kontakt med varmeværket, og du vil kunne lave en aftale om et servicebesøg.


Dine fordele ved Nysted Varmerådgivning.

-At sikre den optimale udnyttelse af din fjernvarme, til de lavest mulige omkostninger
-At du føler dig tryg ved, at dit anlæg kører økonomisk og miljømæssigt forsvarligt
-At du får en kvalificeret og kompetent energivejledning
-At energibesparelser i din ejendom er medvirkende til at holde Mwh prisen nede
-At Serviceordningen tilbydes dig helt omkostningsfrit


For denne helt GRATIS serviceordning ønsker Nysted Varmeværk, at vi får retten til at realisere de energibesparelser, til brug for den målsætning der er pålagt Nysted Varmeværk.